Obywatelskie Forum Samorządowe

Zmiany, ale wynikające z konieczności

Dodano: 2020-02-03 18:00:00
Rok 2020 przyniesie zmiany w sposobie funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Na uwagę zasługuje organizacja większej ilości imprez plenerowych, ogólnych, skierowanych do mieszkańców naszej gminy.Powrót →

W ofercie OFS będą wycieczki, organizowane z naborem na zasadach otwartych, choć tradycyjnie z pierwszeństwem członków OFS i ich rodzin - decydować będzie jednak kolejność zgłoszeń.

Niestety, w związku z postępującą inflacją i brakiem prawnej możliwości dofinansowywania imprez dla dorosłych, ceny wzrosną. Spodziewając się w związku z tym znacznie mniejszego zainteresowania udziałem, ograniczamy ilość imprez - w 2020 roku zaplanowaliśmy dwie wycieczki 1-dniowe. Możliwe też, że będziemy również prowadzić zapisy na wycieczkę wielodniową.

Rezygnujemy natomiast z typowych rajdów górskich – trasy piesze (szczególnie długie) cieszyły się coraz mniejszym zainteresowaniem, co było widać na zeszłorocznych rajdach, dlatego też zostaną zastąpione wycieczkami z co najwyżej elementami krótkich tras, dla chętnych, z alternatywnym wariantem spędzenia czasu dla reszty uczestników.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami najnowszej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, stowarzyszenia nie mogą już organizować wycieczek wielodniowych (tj. obejmujących nocleg) dla osób spoza grona swoich członków – dlatego też OFS nie realizuje już imprez wielodniowych na zasadzie otwartej. Udział w takich imprezach osób spoza stowarzyszenia jest nielegalny, dlatego ewentualne imprezy wielodniowe będą dostępne wyłącznie dla członków stowarzyszenia – dla wszystkich na zasadzie pełnej odpłatności, bez zniżek, gdyż każda taka impreza musi się samofinansować.

Nowa ustawa wprowadziła nową definicję „przedsiębiorca turystyczny” (art. 4. pkt 7 ustawy), obejmującą oprócz działalności gospodarczej również działalność pożytku publicznego, w związku z czym objęte tym terminem są wszystkie organizacje pozarządowe, a także placówki oświatowe, kluby sportowe oraz parafie, które statutowo zajmują się turystyką i krajoznawstwem, wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej czy działalnością na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynkiem. Przedsiębiorcą turystycznym w rozumieniu przepisów ustawy – tj. organizatorem turystyki, ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych lub dostawca usług turystycznych – jest każda organizacja pozarządowa organizująca imprezy turystyczne – w tym również OFS.

Ustawy nie stosuje się wyłącznie do imprez turystycznych realizowanych okazjonalnie, na zasadach nie zarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych, tj. członków organizacji (art. 3. pkt 1 ustawy). Dwa pierwsze warunki OFS spełniał zawsze, staraliśmy się jednak zawsze zabierać z nami wszystkich chętnych. Teraz już niestety nie możemy dalej tego robić, gdyż powyższe trzy warunki muszą być – zgodnie z nowym prawem – spełnione łącznie. I niestety musimy to respektować, gdyż – jak zaznaczył ustawodawca – za niestosowanie się do regulacji ustawy, członek zarządu organizacji „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3” (art. 59. ust. 1).

Ustawa ogranicza znacznie liczbę możliwych do zorganizowania imprez turystycznych, a także grupy odbiorców. Zgodnie z nową definicją impreza turystyczna powstaje wtedy, gdy dwie usługi świadczone są na potrzebny tego samego odbiorcy (np. organizacja i nocleg, transport i nocleg, organizacja i catering itd.), ale wyłączone z zakresu stosowania ustawy są imprezy turystyczne, trwające krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg (art. 3. pkt 3). Umożliwia to organizowanie dowolnej liczby imprez, lecz tylko jednodniowych i tylko pod warunkiem, że program imprezy nie obejmuje noclegu, niezależnie od jego formy.

Każda forma zorganizowanej turystyki (wyjazdu), niezależnie od jej nazwy (rajd, warsztaty, plener, wyjazd na zawody sportowe itd.), stała się imprezą turystyczną w rozumieniu ustawy – również wycieczki szkolne. Ponadto należy pamiętać, że zakup pojedynczych usług od różnych przedsiębiorców (transport, nocleg, przewodnik turystyczny) na potrzeby tej samej wycieczki również stanowi imprezę turystyczną (tzw. powiązane usługi turystyczne).

Gdybyśmy chcieli nadal organizować otwarte wycieczki wielodniowe, w dalszym ciągu niekomercyjne, musielibyśmy m.in. zdobyć wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki (opłata skarbowa), zawrzeć Gwarancję Bankową lub Gwarancję Ubezpieczeniową (minimalna wysokość sumy gwarancji dla podmiotów rozpoczynających działalność na terenie Polski stanowi równowartość 7,5 tys. EUR.

Jak nietrudno się domyśleć, nie mamy ochoty na siłę komplikować sobie życia i nie zamierzamy spełniać powyższych warunków, gdyż kolidowałoby to z niekomercyjnym, społecznym charakterem naszej działalności i wiązałoby się z koniecznością utrzymania biura, pracowników oraz w konsekwencji znaczącymi kosztami działalności, których nie mielibyśmy z czego pokryć.

OFS realizować będzie natomiast nadal wycieczki 1-dniowe, dla członków i otwarte, niedochodowe ale koniecznie samofinansujące się tj. finansowane wyłącznie z wkładu własnego uczestników na zasadzie pełnego pokrycia kosztów udziału (zarówno w przypadku członków OFS, jak i osób spoza stowarzyszenia). W związku z koniecznością zapewnienia finansowania takich wycieczek, pokrycie wkładu własnego musi nastąpić wyłącznie w pełnej wysokości i wyłącznie z chwili zapisu, na zasadzie bezzwrotnej. Na podobnej zasadzie będą realizowane również ewentualne imprezy wielodniowe dla członków.

Jeśli będziemy natomiast prowadzić zapisy na wycieczki wielodniowe, to wyłącznie organizowane z pomocą wybranych, zaprzyjaźnionych operatorów turystycznych.

OFS realizuje w 2020 roku, jak co roku, imprezy jednodniowe na podstawie umowy i dotacji z Gminy Czechowice-Dziedzice – dla dzieci i młodzieży (m.in. wycieczki edukacyjno-krajoznawcze i rajdy krajoznawczo-rekreacyjne po gminie) oraz rodzinne, zarówno dla dzieci i dorosłych (m.in. spotkania i rajdy krajoznawczo-rekreacyjne po gminie).

Wycieczki dla dorosłych organizowane są wyłącznie bez dotacji, w związku z ograniczoną ilością własnych środków statutowych nie są one również dofinansowane ze środków budżetowych stowarzyszenia (chyba, że osoba ubiegająca się o dofinansowanie z budżetu stowarzyszenia wpłaci uprzednio na jego rzecz bezzwrotną darowiznę w pełnej wysokości co najmniej oczekiwanego dofinansowania).

Pozdrawiamy serdecznie naszych członków i sympatyków

Zarząd OFS


Powrót →


Wycieczka 4-dniowa

Wycieczka 4-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus

Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa


Logowanie