Obywatelskie Forum Samorządowe

Regulamin zapisów na imprezy ogólne OFS-u w 2012 r.

Dodano: 2012-01-19 06:00:00
W tym roku zmieni się system zapisów na imprezy ogólnodostępne OFS-u.
Prosimy o dokonywanie przemyślanych zapisów! Powrót

REGULAMIN imprez OFS w 2012 roku

W 2012 roku:

1. Zapisując się na naszej stronie internetowej na daną imprezę, bezwzględnie należy podać numer telefonu komórkowego (wpisać w odpowiednim polu) - na ten numer w ciągu 7 dni roboczych (nie będących sobotami, niedzielami ani świętami) przesłana zostanie informacja sms, w której zapisana osoba zostanie poproszona o wykupienie przygotowanego specjalnie dla niej imiennego biletu na daną imprezę (w kiosku WEST, jak w roku ubiegłym) w ciągu kolejnych 7 najbliższych dni roboczych (nie będących sobotami, niedzielami ani świętami).
Niepełny zapis (bez podania imienia, nazwiska, pełnego numeru PESEL, adresu lub numeru telefonu komórkowego) uznaje się za nieważny i jest automatycznie odrzucany bezzwłocznie po przyjęciu go przez system.
Wyjaśniamy, że komunikat po dokonaniu zapisu na stronie internetowej, że zapis został przyjęty i jest poprawny, oznacza wyłącznie przyjęcie zapisu przez system, zapis ten jest jednak później weryfikowany pod kątem zgodności formalnej, jak wyżej.

2. Dokonanie zapisu na stronie internetowej w taki sposób jest równoznaczne z przyjęciem przez OFS wstępnej rezerwacji miejsca na daną imprezę, która wymaga jednak potwierdzenia przez wykup biletu.

3. Jeśli bilet zostanie wykupiony w ciągu najbliższych 1-7 dni roboczych od chwili wysłania sms-a informacyjnego (patrz pkt. 1), rezerwację uznaje się za potwierdzoną i dokonaną (a bilet jest dowodem potwierdzenia rezerwacji i prawa do udziału w danej imprezie).

4. W przypadku, gdy bilet pozostanie niewykupiony w ciągu najbliższych 1-7 dni roboczych od chwili wysłania sms-a informacyjnego (patrz pkt. 1), wstępna rezerwacja zostanie anulowana, bilet wycofany a miejsce na imprezę zwolnione.
W ciągu tych 7 dni można również zrezygnować z rezerwacji (anulować ją), należy jednak powiadomić o tym OFS (patrz pkt. 8; konsekwencje za niepowiadomienie - patrz pkt. 6).

5. Kierując się zasadą gospodarności środków i wzajemnego poszanowania swojego czasu, osobom które nie wykupią biletu OFS nie będzie wysyłał sms-a informującego o anulowaniu wstępnej rezerwacji - w myśl tego, co przedstawiono powyżej, rezerwację taką uznaje się za automatycznie anulowaną a miejsce zwolnione.

6. Kolejne, pozostałe zapisy osób, które zapiszą się wstępnie na stronie internetowej na dowolną imprezę w danym roku kalendarzowym, a nie wykupią biletu w zobowiązanym czasie i nie zastosują się do przepisu pkt. 8 (nie poinformują OFS-u o rezygnacji z rezerwacji), będą w danym roku kalendarzowym automatycznie odrzucane już przy wstępnej weryfikacji - dotyczy każdej imprezy OFS w danym roku kalendarzowym.
Rozwiązanie takie ma zapobiec szkodliwemu, sztucznemu blokowaniu miejsc na imprezy odbywającemu się kosztem osób, które rzeczywiście chcą się zapisać na nasze imprezy.
Na zasadzie promocji, OFS w 2012 roku nie będzie jednak obarczać takich osób kosztem drukowania niewykorzystanego biletu dla nich, ani kosztem jego dostawy do kiosku WEST, ani nawet nie obarczy ich kosztem utylizacji niewykorzystanego biletu.


7. Jeśli jednak ktoś zapisze się wstępnie na naszej stronie internetowej na daną imprezę i nie będzie mógł wykupić biletu w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania sms-a informacyjnego, może przed upływem terminu wykupienia biletu wyłącznie w drodze e-mailowej (jak w pkt. 4 i 8) wnioskować o przedłużenie okresu jego wykupu, a OFS może - z istotnych przyczyn - takiego przedłużenia terminu udzielić.

8. Wnioskować o przedłużenie terminu wykupu biletu (pkt. 7) lub anulować rezerwację można w trybie - patrz pkt. 10 - przed upływem 7 dni roboczych od chwili wysłania sms-a informacyjnego, jak w pkt. 1 (należy w treści e-maila wpisać imię, nazwisko, podany przy zapisie numer telefonu oraz numer imprezy).

9. Nieotrzymanie sms-a z prośbą o zakup biletu w ciągu 7 dni od chwili dokonania zapisu na stronie internetowej może oznaczać,
że:
- zapis na stronie internetowej został wykonany niewłaściwie (niepełnie) i został odrzucony przy weryfikacji,
- numer telefonu podany w zapisie był niewłaściwy,
- osoba, która próbowała się zapisać, jest objęta rygorem jak w pkt. 6.

10. W przypadku, jak w pkt. 9 lub też w przypadku innych wątpliwości, pytań, reklamacji, pochwał lub zażaleń należy kontaktować się z OFS-em drogą mailową na adres:
ofs@tlen.pl
(zawsze należy w treści e-maila wpisać imię nazwisko - na wiadomości anonimowe nie odpowiadamy).

11. Po wykupieniu biletu, w przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w danej imprezie, należność za bilet nie podlega zwrotowi.

12. Przy zapisie należy podać numer telefonu ze stałym dostępem do sieci (zasięgiem), nie musi to być telefon zgłaszającego się. OFS nie ponosi odpowiedzialności za problemy sieciowe (np. brak zasięgu, opóźniający otrzymanie sms-a informacyjnego). Liczy się czas wysłania sms-a informacyjnego.

 

ETAPY ZAPISU NA IMPREZĘ:

1. ZAPIS = WSTĘPNA REZERWACJA*
1.1. Dokonanie zapisu na stronie internetowej (pkt. 1).
1.2. Przyjęcie zapisu przez system - gdy wypełnione są wszystkie pola formularza - w przeciwnym razie zapis nie jest przyjmowany (etap zapisu, pkt. 1-2 w/w reg.).

*Gdy zapis jest przyjęty:
1.3. Wstępna rezerwacja jest uznana za ważną, gdy wypełnione są poprawnie wszystkie pola w zapisie (np. nie brakuje cyfr w numerze telefonu lub PESEL) - w przeciwym razie weryfikacja jest negatywna i zapis jest odrzucany (etap weryfikacji, pkt. 1-2).

*Gdy zapis jest uznany i miejsce na imprezę wstępnie zarezerwowane:
1.4. Sms od OFS-u z prośbą o wykup biletu (do 7 dni roboczych od dokonania
zapisu, pkt. 1-2).


2. POTWIERDZENIE REZERWACJI
2.1. Wykup biletu (pkt. 3-5) w ciągu 7 dni roboczych od chwili wysłania sms-a - bilet w ręku jest dowodem potwierdzenia rezerwacji (etap potwierdzenia rezerwacji)** lub niewykupienie biletu (wtedy stosuje się właściwe zapisy pkt. 6-9).

**Gdy rezerwacja jest potwierdzona:
3. UDZIAŁ W IMPREZIE

>>> gdzie wykupić bilet
>>> skąd i o której wyjeżdżamy

 

 


Powrót


Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Wycieczka integracyjna

Pod patronatem

Pod patronatem


Logowanie