Obywatelskie Forum Samorządowe

Historia

W lutym 2003 roku, po wyborach samorządowych jesienią 2002 roku w których Obywatelski Komitet Wyborczy OFS wprowadził do Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic – 5 radnych oraz do Rady Powiatu Bielskiego – 6, na zaproszenie Pełnomocnika Wyborczego OFS Grzegorza Tomaszczyka zebrało się 27 przedstawicieli różnych środowisk społecznych naszego powiatu aby wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie: „CO DALEJ z OFS”?

Po ciekawej i konstruktywnej dyskusji postanowiono nadać OFS formalne ramy organizacyjne tworząc stowarzyszenie.

W konsekwencji 20 lutego 2003 roku odbyło się zebranie założycielskie na którym wybrano Komitet Założycielski Stowarzyszenia w składzie:
- Mirosław Szemla – Członek Zarządu Powiatu Bielskiego
- Eugeniusz Bilczewski – Zastępca Burmistrza Wilamowic
- Grzegorz Tomaszczyk – Radny Powiatowy z Czechowic-Dziedzic
- Piotr Bożek – Radca Prawny
oraz określono cele statutowe i przyjęto statut, a także wskazano jako siedzibę organizacji miasto CZECHOWICE-DZIEDZICE.

Zasadniczym mottem działania było od początku i pozostaje nadal: podejmowanie inicjatyw dla wszechstronnego rozwoju wspólnoty terytorialnej mieszkańców gmin powiatu bielskiego dla upowszechniania idei samorządu.

Sąd Rejestrowy w Katowicach, na wniosek Komitetu Założycielskiego, wpisał stowarzyszenie OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE do rejestru postanowieniem nr 0000163158 z dnia 28 maja 2003 roku i tę datę należy uważać za oficjalną datę powstania stowarzyszenia.

W procesie założycielskim OFS najaktywniej uczestniczyli oczywiście członkowie Komitetu Założycielskiego jednakże znaczącą rolę odegrali również Panowie:
Leszek Kosmaty, Jacek Gąsiorowski, Franciszek Pępek, Jacek Niedźwiedzki, Tadeusz Sroka i Grzegorz Lubecki.

 

CO DALEJ? TURYSTYKA I WYBORY 2006

W marcu 2006 roku członkowie OFS (stan liczebny w ciągu trzech lat powiększył się z 27 do 51 członków) spotkali się na Walnym Zebraniu po upływie pierwszej kadencji wybierając nowo-stary Zarząd oraz Komisję Rewizyjną oraz przeprowadzili bardzo interesującą i dynamiczną dyskusję na temat najbliższej przyszłości stowarzyszenia.

Postanowiono doskonalić formy organizacyjne w realizacji imprez (Rajd za złotówkę, Przygoda pod żaglami oraz różnego rodzaju obozy i zawody dla dzieci imłodzieży) celem zapewnienia jak największej ilości uczestników możliwości skorzystania z taniego i aktywnego wypoczynku; organizować wycieczki krajoznawcze oraz zajęcia terenowo-dydaktyczne dla lepszego poznawania piękna naszego kraju i jego przyrody oraz postanowiono wziąć udział w wyborach samorządowych 2006 szczebla gminnego i powiatowego celem wprowadzenia możliwie jak największej ilości radnych do Rady Miejskiej i Rady Powiatu dla większej skuteczności w pozyskiwaniu środków na realizację zadań statutowych stowarzyszenia.
>>> więcej

Postanowiono, że Obywatelskie Forum Samorządowe będzie organizacją koncentrującą się na organizacji imprez zapewniających aktywny i tani wypoczynek oraz aktywnie uczestniczącą w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i współudział w rozwiązywaniu lokalnych społecznych problemów.

W wyborach samorządowych 2006 roku Obywatelskie Forum Samorządowe zdobyło 4 miejsca w Radzie Miejskiej Czechowic-Dziedzic i 7 mandatów w Radzie Powiatu Bielskiego.

 

AKCENT NA TURYSTYKĘ
I WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W marcu 2010 roku na Walnym Zebraniu Członków postanowiono, że OFS nie będzie brał udziału w wyborach samorządowych w 2010 roku, lecz skoncentruje się na organizowaniu i rozwoju lokalnej turystyki, szczególnie dla dzieci i młodzieży tak, aby najmłodsi mieszkańcy Gminy Czechowice-Dziedzice mogli wypoczywać, tanio i aktywnie. Rezygnacja z działalności politycznej podyktowana była z jednej strony zmniejszeniem liczebności członków Stowarzyszenia (a tym samym mniejszą skalą indywidualnych aspiracji politycznych), z drugiej zaś znacznym upartyjnieniem lokalnej sceny politycznej. OFS nie zamierzał upartyjniać swojej działalności i uznał dalsze uczestniczenie organizacji w takim życiu politycznym za niecelowe, tym bardziej, że działalność radnych miejskich OFS-u w kadencji 2006-2010 nie przełożyła się w żaden wyraźny ani pozytywny sposób na działalność i status Stowarzyszenia (wbrew zapowiedziom i oczekiwaniom), co pozwoliło sądzić, że tym razem można znacznie lepiej zagospodarować i spożytkować posiadane środki finansowe (którymi w przypadku startu w wyborach trzeba by było finansować kampanię wyborczą), finansując nimi na przykład wypoczynek i rekreację dzieci i młodzieży. Działalność radnych powiatowych została oceniona pozytywnie (czyli przeciwnie, niż działalność radnych miejskich), toteż OFS udzielił poparcia członkom Stowarzyszenia startującym z różnych list do Rady Powiatu oraz nowym kandydatom do Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic. W wyborach samorządowych w 2010 roku mandat w Radzie Powiatu zdobył Prezes OFS-u Grzegorz Tomaszczyk.

 

ROK 2010

W roku 2010 OFS zorganizował 15 imprez turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych, w których udział wzięło 1586 osób, w tym 1301 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (w tym ponad 100 dzieci niepełnosprawnych).

W ramach tych 15 imprez zorganizowano 7 rajdów i wycieczek 1-dniowych (m. in. Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Jura Krakowsko-Częstochowska, Zakopane, Oświęcim, Rajd "Poznajemy Naszą Gminę"), 4 wycieczki 2-dniowe (Warszawa, Jura, Gorce i Pieniny, Demianowska Dolina), 1 obóz wędrowny (Sudety) oraz 3 imprezy pływackie (IX Memoriał im. Stanisława Dziedzice, II Otwarte Mistrzostwa Pływackie Czechowic-Dziedzic, Pływackie Zawody Gwiazdkowe).

 

ROK 2011

W roku 2011 OFS zorganizował 11 imprez turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych oraz sportowych, w których udział wzięło 731 osób, w tym 569 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (w tym 69 dzieci niepełnosprawnych).

Pierwszą imprezą OFS w 2011 r. był tradycyjny, marcowy, jubileuszowy X Memoriał Pływacki im. Stanisława Dziedzica, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników. W ramach imprez turystycznych, w 2011 roku dzieci i młodzież z Gminy Czechowice-Dziedzice byli na wycieczkach z OFS-em w Gnieźnie, Poznaniu i Wielkopolsce (wycieczka 3-dniowa), w Zamościu, na Lubelszczyźnie i Roztoczu (wycieczka 3-dniowa, integracyjna z dziećmi niepełnosprawnymi), w Sudetach i Złotym Stoku (wycieczka 3-dniowa), w Warszawie (m. in. w Muzeum Powstania Warszawskiego) i na Mazowszu (wycieczka 3-dniowa) oraz w Krakowie i Wieliczce (wycieczka 3-dniowa) a także na Pętli Beskidzkiej (wycieczka 1-dniowa). Oprócz tego odbyły się imprezy otwarte - rajdy „za złotówkę” w Beskid Żywiecki (Złatna - Rysianka - Hala Miziowa - Korbielów) i na Jurę Krakowsko-Częstochowską (Kostkowice - Góra Zborów - Rzędkowice - Morsko) oraz w 1-dniowa wycieczka w Góry Opawskie i na Górę Św. Anny (Pokrzywna - Gwarkowa Perć - Biskupia Kopa - Pokrzywna - Prudnik) – te imprezy skierowane były głównie do dzieci i młodzieży, ale również – w miarę wolnych miejsc – do szerszego grona odbiorców. Oprócz głównego celu działalności, tj. organizacji turystyki i rekreacji dla dzieci i młodzieży, OFS nie zapomina również o dorosłych - ci mogli uczestniczyć w 3-dniowej wycieczce na Kresy Wschodnie i do Lwowa. Jesienne imprezy OFS-u dla dorosłych nie odbyły się, gdyż było za mało chętnych, wskutek czego w przyszłym roku OFS - odpowiadając na realne zapotrzebowanie - znacznie ograniczy imprezy dla dorosłych i skupi się na imprezach, rajdach i wycieczkach dla dzieci i młodzieży oraz na integracyjnych imprezach i wycieczkach na rzecz swoich członków.  
 

______________________________________

NOWY ZARZĄD

Jeszcze w kwietniu 2009 roku, po zakończeniu kolejnej (trzyletniej) kadencji Członkowie Stowarzyszenia spotkali się na Walnym Zebraniu wybierając Zarząd i Komisję Rewizyjną, na lata 2009-2011.

Oceniono osiągnięcia minionego okresu uznając je za satysfakcjonujące.

Dokonano również porządkujących zmian w statucie oraz przyjęto priorytety działań statutowych na przyszłość, którymi są - organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, krajoznawczych i obozów dla dzieci i młodzieży.

W skład 8-osobowego Zarządu i 3-osobowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Grzegorz Tomaszczyk, Grzegorz Lubecki, Władysław Duranek, Zbigniew Klimczok, Stanisław Londzin, Adam Krupiński, Dariusz Florek i Wojciech Szweda (Zarząd) oraz

Paweł Chrapek, Agata Krywult i Paweł Waleczek (Komisja Rewizyjna).

 

W grudniu 2010 r. uzupełniono skład Zarządu - do składu Zarządu dokooptowany został Paweł Mizera, który na Walnym Zjeździe OFS 28 kwietnia 2011 r. wybrany został jednogłośnie przez Walne Zgromadzenie Członków OFS Wiceprezesem Stowarzyszenia.

Wcześniej, Zarząd jednogłośnie zawiesił w czynnościach Wiceprezesa Grzegorza Lubeckiego i wystąpił do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wykluczenie go ze Stowarzyszenia za prowadzenie niewłaściwej, niejasnej i szkodliwej dla OFS działalności niezgodnej ze statutem (w tym w szczególności finansowej) oraz za nieprzestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia - co Zarząd bezzwłocznie wykonał.
Na zjeździe 28 kwietnia 2011 r. Walne Zgromadzenie Członków OFS nie udzieliło skwitowania Grzegorzowi Lubeckiemu za działalność w Zarządzie i OFS, a następnie jednogłośnie odwołało Grzegorza Lubeckiego z funkcji Wiceprezesa i zobowiązało Zarząd do skreślenia go z listy członków Stowarzyszenia.
Wcześniej, Zarząd OFS poinformował publicznie, że Grzegorz Lubecki uchwałą Zarządu, z dnia 7 czerwca br. został zdymisjonowany z funkcji Wiceprezesa Zarządu za działalność niezgodną ze statutem OFS i nieprawidłowości finansowe i związku z tym wydano oświadczenie, że Grzegorz Lubecki nie ma prawa dokonywać ustaleń ani zaciągać zobowiązań w imieniu OFS, przestrzegając jednocześnie wszystkichkontrahentów OFS-u przed współpracą z nim jako przedstawicielem Stowarzyszenia ("Przestrzegamy wszystkich, którzy dokonali bądź zamierzają dokonać z nim jakichkolwiek uzgodnień, że są one dla nas nieobowiązujące i nie mają mocy prawnej").

Po tych przemianach, skład władz OFS-u w latach 2010-2012 wyglądał następująco: Prezes Zarządu Grzegorz Tomaszczyk, Wiceprezes Zarządu Paweł Mizera, Skarbnik Władysław Duranek. Skład Zarządu: Grzegorz Tomaszczyk, Władysław Duranek, Zbigniew Klimczok, Stanisław Londzin, Adam Krupiński, Dariusz Florek, Wojciech Szweda oraz Paweł Mizera.

W kadencjach 2012-2015, 2015-2018 i 2018-2021 skład Zarządu – w miejsce Zbigniewa Klimczoka i Adama Krupińskiego – weszły Iwona Borowska i Agata Raszka, do Zarządu dołączył również wieloletni działacz społeczny Tadeusz Sroka. W tych latach OFS skupił się na organizowaniu imprez turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych dla dzieci z czechowickich szkół oraz mieszkańców gminy (i nie tylko zresztą) – w szczególności zaś dla swoich członków – oraz na współpracy z gminą i jej jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi w zakresie wspierania i krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz organizowania aktywnego wypoczynku. Zrezygnowano natomiast z działalności w dziedzinie sportu (z wyjątkiem wspierania pływania we współpracy z ZHP), gdyż w tym czasie pojawiło się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wiele dobrze i sprawnie działających klubów sportowych – w wielu dyscyplinach – które udanie wypełniły pole działalności w tym zakresie.Wycieczka 1-dniowa

Wycieczka 1-dniowa

Rajd pieszy plus

Rajd pieszy plus


Logowanie